Algemene voorwaarden

 1. Betrokken partijen
Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen RGS Reclame (als zijnde leverancier) en U (als zijnde afnemer).

2. Totstandkoming van een overeenkomst
Een overeenkomst met U komt tot stand wanneer U na het plaatsen van een elektronische bestelling(Bestelformulier) een elektronische  bevestiging van RGS Reclame heeft ontvangen. Deze overeenkomst is bindend.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie. RGS Reclame is niet aansprakelijk voor de hier eventueel uit voortvloeiende consequenties.

4. Betalingsmogelijkheden
RGS Reclame hanteert de volgende betalingsmethoden:

  • Onder rembours (tot € 150,-)
  • Voorafgaande overmaking via bank of giro
  • Contante betaling bij afhalen
  • Ideal betalingen
  • Paypal betalingen


5. Product-prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's inclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdrage niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

6. Levering
Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

Levering van de door U bestelde producten geschiedt door- en onder verantwoordelijkheid van RGS Reclame. Indien op uw bestelling verzendkosten van toepassing zijn zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd van uw bestelling bedraagt volgens 'de wet, kopen op afstand' maximaal 30 dagen. De levertijd van uw bestelling bij RGS Reclame zal doorgaans 4 dagen bedragen. Indien de levertijd langer bedraagt dan 4 dagen wordt U elektronisch op de hoogte gesteld. Wij zullen u dan een nieuwe levertijd voorstellen. Wanneer de levertijd niet gehaald wordt heeft u de mogelijkheid de bestelling te ontbinden. Reeds betaalde bestellingen zullen, bij ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen terug gestort worden.Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

7. Reclamatie
RGS Reclame is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan.Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door RGS Reclame worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product.

8. recht van retour
De consument heeft recht op een retourperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Deze mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij hij/zij alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De reden van teruggaaf is niet nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor deze retourperiode?

-Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn.
-Retourperiode geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.
-Retourperiode geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de retourperiode is verstreken.
-Voor het retourneren van het product dient contact opgenomen te worden met RGS Reclame.
-Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd door RGS Reclame.

9. prijsverhogingen
Prijsverhogingen zijn toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een BTW tariefswijziging). Indien er een prijsverhoging plaatsvindt zult u als klant van RGS Reclame hier tijdig van hoogte worden gebracht. Hierna heeft u het recht op ontbinding van de overeenkomst.

10. Ontbinding:
a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens RGS Reclame niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surceance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens RGS Reclame heeft voldaan, heeft RGS Reclame het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van RGS Reclame terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan RGS Reclame verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft RGS Reclame het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

11. orders
-Het plaatsen van een order is bindend.
-Bij het plaatsen van een order bent u zich bewust van onze algemene voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd. 
-Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn. 
-Orders kunnen niet worden geretourneerd. Dit omdat iedere order maatwerk is. 
-Het plaatsen van een order is bindend.

12. schade
RGS Reclame is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product dan wel het niet goed aanbrengen cq. (verkeerd) verwijderen van het product.
Tevens is RGS Reclame is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen van de sticker dan wel schade aan het object waarop de sticker is/wordt aangebracht dan wel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten van RGS Reclame

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en U is het Nederlandse recht van toepassing.Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kunnen beide partijen een gerechtelijke procedure starten.

14. Logo's eigenaren
Alle logo's behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bent u de eigenaar van een logo/merk en wenst u uw logo hier niet te zien, bel of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zorgen ervoor dat de sticker uit ons assortiment verdwijnt.